Obogatitvene dejavnosti

Cilji obogatitvenih dejavnosti:
– obogatiti, popestriti in nadgraditi dejavnosti po posameznih področjih,
– omogočati otroku samostojno odločanje za sodelovanje v dejavnostih na podlagi interesa, trenutnega razpoloženja, lastne motivacije,
– spodbujati sodelovanje med oddelki, otroki in strokovnimi delavci na nivoju enote.
  
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovni delavci vrtca, in sicer za otroke od 4 do 6 let. 

Dejavnosti se izvajajo v času počitka oz. glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti. 

Pevski zbor  (enota  Tomšičeva)

 

Z glasbo otrokom vnašamo v življenje radost in veselje, s pesmijo jih sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, jim razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo. 

Cilji:

 • priprava kvalitetnega otroškega programa,
 • otroke navdušiti za petje,
 • razvijati sposobnost sprejemanja glasbene kulture,
 • otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (predstavitev na reviji Ciciban poje in pleše).

Izvajalke: Ana Studen, Domen Leskovar

Glasbeno-plesne igre  (enota Tomšičeva)

Cilji:

 • spodbujanje otrok k plesnemu izražanju,
 • povezovanje z vsemi vzgojnimi področji,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in izvirnosti,
 • sodelovanje v skupini in spodbujanje razvoja pozitivnih odnosov,
 • otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (predstavitev na reviji Ciciban poje in pleše).

Izvajalki: Nina Očko, Alenka Peršak

Pravljične urice  (enota Tomšičeva)

Pravljične urice se odvijajo v knjižnici enote Tomšičeva, in sicer enkrat mesečno za starše in otroke 1. starostnega obdobja v popoldanskem času.

Cilji: 

 • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija domišljijsko rabo jezika,
 • otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature,
 • razvijanje sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.

Izvajalka: Mirjana Žifko, Metka Lutar

Likovne ustvarjalnice  (enota Tomšičeva)

Cilji:

 • spodbujanje veselja do umetniških dejavnosti,
 • razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
 • eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi,
 • razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov.

Izvajalka: Mirjana Žifko, Darja Draksler

Lonček kuhaj   (enota Košaki)

Cilji:

 • spodbujanje otrok k razumevanju pomena uravnotežene prehrane,
 • učenje otrok od kod hrana prihaja in kako jo pridelujemo,
 • priprava preprostih jedi s pomočjo otrok,
 • spodbujanje otrok k pozitivnemu odnosu do hrane in prepoznavanju raznolikosti hrane.

Izvajalka: Ines Godec Žavcer

ČIROLE ČAROLE malih raziskovalcev (enota Košaki)

Cilji:

 • spoznavanje različnih snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,

 • spoznavanje in raziskovanje eksprimentiranja/poskusov na zabaven način,

 • spodbujanje in razvijanje radovednosti pri otrocih.

Izvajalka: Valentina Janžekovič

CICI zabavne urice   (enota Košaki)

Cilji:

 • otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave;
 • otrok pridobiva pred bralne in prepisalne sposobnosti in spretnost;
 • otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi;
 • otrok spoznava knjigo – revijo kot vir informacij;
 • razvijanje logičnega mišljenja.

Izvajalka: Maja Ozmec

 

Čutimo-izražamo se z glasbo in gibom   (enota Bresternica)

Cilji:

 • Otroke navdušiti za petje.
 • Spodbujanje otrok k izražanju z gibom.
 • Otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (proslava ob 20.letnici Materinskega doma, proslava v KS Bresternica).

 Izvajalki: Karin Lah Visenjak in Iris Cerovšek Komac

 

Prisluhni zgodbi   (enota Bresternica)

Cilji:

 • Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika ; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje;
 • Otrok spoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah/…/;
 • Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah /…/;
 • Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitivni odnos do literatura;
 • Otrok se uči samostojno pripovedovati.

Izvajalki: Nina Krašovec in Anja Esih

 

CICI Vesela šola  (enota Bresternica)

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem, učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje in sodelovanje.

Izvajalki: Karin Lah Visenjak in Anja Esih

 

Pravljične urice (enota Bresternica)

Pravljične urice bodo potekale 2 krat v šolskem letu, v dopoldanskem času in sicer za otroke 1. starostnega obdobja v Sončni igralnici, za otroke 2. starostnega obdobja pa v Lunini igralnici.

  Izvajalka: Knjižničarka iz knjižnice Kamnica Ana Dolinšek

   

  P

   

  L

   

   

   

  Dostopnost