Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 36. seji, dne 24. maja 2018, sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 13/2018), ki določa cene za posamezne vrste programov, dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, pravila o obračunavanju odsotnosti otrok in ostale rešitve v zvezi s cenami programov in plačili staršev od 1. junija 2018 dalje.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe sklepa:

  • na novo je uvedena cena za kombinirane oddelke in s tem dodatna znižanja za starše od 17% do 7% s stalnim prebivališčem na območju MOM, za otroke vključene v mb javne vrtce – glede na uvrstitev v dohodkovni razred;
  • ne glede na program, ki ga otrok obiskuje, do dodatnega znižanja plačila vrtca niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oz. sofinancira iz državnega proračuna (dodatno znižanje lahko starši uveljavljajo samo za prvega otroka);
  • bolezenska odsotnost – za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih dni (oz. v februarju najmanj 28 koledarskih dni) lahko starši koristijo po že uveljavljenem postopku in se jim plačilo zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30% njim določenega zneska plačila, za naslednja dva meseca pa se starše plačila vrtca oprosti. Vendar pa lahko pravico za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca koristijo v skupnem trajanju največ 3 mesece v koledarskem letu;
  • vlogo za uveljavljanje pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca oddajo starši po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec. V primeru daljše bolezni, ko bo otrok odsoten več kot 30 koledarskih dni, mu vrtec lahko obračuna akontacijo, vlogo pa starši oddajo po zaključku zdravljena oz. po prihodu otroka v vrtec;
  • starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravici do poletne rezervacije in neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna (samo za prvega otroka);
  • v primeru da starši uveljavljajo pravico do koriščenja poletne rezervacije in neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca, jim dodatna znižanja določena v 2. členu Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor ne pripadajo, prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil;
  • določena je cena za začeto uro v primeru, ko je otrok v vrtcu daljši čas, kot je z zakonom določeno trajanje programa in v primeru, ko ostane otrok v vrtcu izven poslovnega časa vrtca.

V pomoč prilagamo sklep, preglednico z izračunom plačil staršev za dnevne programe prvega, drugega starostnega obdobja ter kombinirane oddelke, ločeno za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor in za otroke s stalnim prebivališčem v ostalih občinah.

Navodila in vloga za uveljavitev pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni ter Preglednica plačil staršev so objavljeni na spletni strani občine in na spodnjih povezavah:

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM_MUV 13_2018 (.pdf datoteka)

Pregled plačil staršev (.pdf datoteka)

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja plačila vrtca-BOLEZENSKA ODSOTNOST (.pdf datoteka)

 

Dostopnost