Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 4. seji, dne 11. aprila 2019, sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/2019), ki določa cene za posamezne vrste programov, dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, pravila o obračunavanju odsotnosti otrok in ostale rešitve v zvezi s cenami programov in plačili staršev od 1. maja 2019 dalje.

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev v MO Maribor večjih sprememb ne prinaša, nespremenjene ostajajo tako vse določbe, ki se navezujejo na rezervacije v času poletnih počitnic in bolezenske odsotnosti. Pri slednji prihaja edino do manjše spremembe in sicer v 7. členu Sklepa, da se za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka šteje najmanj 30 koledarskih dni, s tem, da se kot prvi dan odsotnosti upošteva delovni dan. Določilo se v primerjavi s prejšnjim spreminja v delu, kjer je prejšnje določilo za mesec februar dopuščalo neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka že za najmanj 28 dni. Vsa ostala določila vezna na bolezensko odsotnost, torej 30% plačila za prvi mesec odsotnosti staršu določenega plačila in oprostitev plačila za nadaljnja neprekinjena dva meseca, ostajajo nespremenjena.

Spremenjene so tudi cene posameznih programov vrtcev v Mestni občini Maribor in so v Sklepu o določitvi cen javnih vrtcev na območju MO Maribor (MUV, št. 9/2019) zapisane v 1. členu; iz prvega člena izhajajo tudi cene za posamezne obroke prehrane, ki so zajete v 3. členu.

Sklep, navodila in vloga za uveljavitev pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni ter Preglednica plačil staršev so objavljeni na spletni strani Mestne občine Maribor in spletni strani vrtca (http://www.vrtec-borisapeceta.si/).

Navodila in vloga za uveljavitev pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni ter Preglednica plačil staršev so objavljeni na spletni strani občine in na spodnjih povezavah:

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM_MUV 9_2019(.pdf datoteka)

Pregled plačil staršev (.pdf datoteka)

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja plačila vrtca-BOLEZENSKA ODSOTNOST  (.pdf datoteka)

Dostopnost